понедељак, 12. април 2021.

ENCYCLICAL Concerning the Covid-19 Vaccine

 


SERBIAN TRUE ORTHODOX CHURCH

Hierarchical Council

ENCYCLICAL

To the Clergy, Monastics, and Faithful

Concerning the Covid-19 Vaccine

 

“Come out of her, my people,

That ye be not partakers of her sins,

And that ye receive not of her plagues…

                            -Rev. 18:4

Current events oblige us hierarchs, in the name of a part of our fatherland’s Church which we represent, to take a stance concerning the vaccines which are being forced on all of mankind as the only salvation from the “deadly pandemic,” an infection of the respiratory tract which has been named the Corona virus/Covid-19.  Our stance is based on the patristic, Orthodox perspective of current events, events that resemble an especially dangerous period of the approach of the end of the world.  When making such an analysis, one should be cautious, and wary of a paranoid perception of various events, lightmindedly qualifying them as apocalyptic. On the other hand, one should not go to the other extreme of dismissing as superstition or conspiracy theories obvious apocalyptic similarities as important indicators as to what stance we should take.  Such a dismissal could deceive us into going with the flow of apostasy.

уторак, 06. април 2021.

ПОСЛАНИЕ Сербской ИПЦ в связи с КОВИД-19 вакцинацией


СЕРБСКАЯ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Архиерейский Совет

ПОСЛАНИЕ

в связи с КОВИД-19 вакцинацией

                                                                 

Пасите  Божие стадо, какое у вас» (1 Пет. 5:2), 

Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её» (Отк. 18:4)

Актуальные события обязывают нас, архиереев, во имя дела отечественной Церкви, которую мы представляем, занять позицию в связи с вакцинацией, которую целому человечеству навязывают, как единственное спасение от «смертоносной» «пандемии», инфекции дыхательных путей под названием короновирусная болезнь — КОВИД-19. Наша позиция базируется на православно-отеческой основе рассмотрения актуальных событий по знакам, которые указывают на особенно опасный период приближения конца света. При подобном анализе событий нужно быть осторожным и воздержанным от параноидального узнавания различных событий, которые развертываются перед нами и  легкомысленно относить их к категориям Апокалипсиса. Точно также, не следует впадать и в другую крайность и очевидные схожести, как важные ориентиры для формирования нашей позиции относительно событий, которые могут нас обманом ввести в течение апостасии, легкомысленно отбрасывать, как легковерие и теорию заговора.

недеља, 28. март 2021.

ПОСЛАНИЦА АРХИЈЕРЕЈСКОГ САВЕТА СИПЦ У ВЕЗИ СА КОВИД-19 ВАКЦИНАЦИЈОМ

 


СРПСКА ИСТИНСКИ ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Архијерејски Савет

ПОСЛАНИЦА

у вези са КОВИД-19 вакцинацијом


"Чувајте стадо Божије које вам је поверено"

(1Пт.5,2)

„Изиђите из ње народе мој, да не саучествујете

у гресима њеним, и да вас не снађу зла њена“

 (Отк.18,4)

 

Актуелни догађаји обавезују нас архијереје да у име дела отачаствене Цркве коју представљамо, заузмемо став у вези вакцинације која се целом човечанству намеће као једини спас од „смртоносне“ „пандемије“, инфекције дисајних путева под називом коронавирусна болест – КОВИД-19. Наш став се темељи на православно-отачком становишту сагледавања актуелних догађаја према знацима који упозоравају на посебно опасан период приближавања краја света. При оваквој анализи ствари треба бити опрезан и уздржан од параноичног препознавања разних догађаја који се пред нама дешавају и њиховог олаког смештања у категорије Апокалипсе. Исто тако, не треба пасти ни у другу крајност, да се очигледне сличности, као важни орјентири при заузимању става према појавама које нас могу преварно увући у токове апостасије, лакомислено одбаце као празноверје или теорија завере.

четвртак, 14. јануар 2021.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 2020

СЕРБСКАЯ ИСТИННО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 2020

Архиерейский Совет СИПЦ под председательством г. Акакия, Епископа Утешителевского.

Всем верным чадам Светосавской Церкви - поздравляем с великим и радостным праздником Рождения Христова.

МИР БОЖИЙ, ХРИСТОС РОДИЛСЯ!

"С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!"...

      На праздник Рождения Христова с особенной радостью поём эти стихи из книги Пророка Исайи, где говорится о пришествии Мессии - Христа, чье имя будет Эмануил, что в переводе на еврейский значит: "С нами Бог". Этим именем пророк отрывает тайну Божественной природы Мессии, что Он Бог, который будет с нами. Частое повторение этого стиха: "С нами Бог", свидетельствует о великой духовной радости христианина, который узнает и верует во Христа, как вочеловечившегося Бога.

Nativity Encyclical 2020


Serbian True Orthodox Church

Nativity Encyclical 2020

 

Hierarchical Council of the STOC

Under the Chairmanship of His Grace Akakije, Bishop of Uteshiteljevo

 

To All the Faithful Children of St. Sava’s Church 

We congratulate you on this great and joyous Feast of the Nativity of Christ!

The Peace of God be with you! Christ is Born!

 

“God is with us, understand all ye nations and submit yourselves – for God is with us.” – (Is 8:10)

On the feast of the Nativity of Christ, with special joy we sing these verses from the book of the prophecy of Esaias,  who speaks to us of the coming of the Messias -  Christ, Whose Name will be Emmanuel, which in Hebrew means “God is with us.” With that name the prophet reveals the mystery of the Divine nature of the Messiah, that He is God Who will be with us. The frequent repetition of the verse “God is with us” witnesses to the great spiritual joy of Christians who recognize and believe in Christ as the Incarnate God.

среда, 06. јануар 2021.

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА АРХИЈЕРЕЈСКОГ САВЕТА СРПСКЕ ИПЦ 2020.

 


СРПСКА ИСТИНСКИ ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА 2020.

Архијерејски Савет СИПЦ

под председавањем г. Акакија, Епископа Утешитељевског

Свим верним чедима Светосавске Цркве

честитамо велики и радосни празник Рођења Христовог:

МИР БОЖИЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!

„С нама је Бог, знајте народи и покорите се – jер је с нама Бог“ (Ис. 8,10).

На празник Рођења Христовог, са посебном радошћу певамо ове стихове из књиге пророштва пророка Исије који нам говоре о доласку Месије – Христа, чије ће име бити Емануил, што на преводу са јеврејског значи „С нама је Бог“. Tим именом пророк открива тајну Божанске природе Месије, да је Он Бог који ће бити са нама.  Често понављање ове песме „С нама је Бог“, сведочи о великој духовној радости хришћана који препознају и верују у Христа као отелотвореног Бога.