понедељак, 12. април 2021.

ENCYCLICAL Concerning the Covid-19 Vaccine

 


SERBIAN TRUE ORTHODOX CHURCH

Hierarchical Council

ENCYCLICAL

To the Clergy, Monastics, and Faithful

Concerning the Covid-19 Vaccine

 

“Come out of her, my people,

That ye be not partakers of her sins,

And that ye receive not of her plagues…

                            -Rev. 18:4

Current events oblige us hierarchs, in the name of a part of our fatherland’s Church which we represent, to take a stance concerning the vaccines which are being forced on all of mankind as the only salvation from the “deadly pandemic,” an infection of the respiratory tract which has been named the Corona virus/Covid-19.  Our stance is based on the patristic, Orthodox perspective of current events, events that resemble an especially dangerous period of the approach of the end of the world.  When making such an analysis, one should be cautious, and wary of a paranoid perception of various events, lightmindedly qualifying them as apocalyptic. On the other hand, one should not go to the other extreme of dismissing as superstition or conspiracy theories obvious apocalyptic similarities as important indicators as to what stance we should take.  Such a dismissal could deceive us into going with the flow of apostasy.

уторак, 06. април 2021.

ПОСЛАНИЕ Сербской ИПЦ в связи с КОВИД-19 вакцинацией


СЕРБСКАЯ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Архиерейский Совет

ПОСЛАНИЕ

в связи с КОВИД-19 вакцинацией

                                                                 

Пасите  Божие стадо, какое у вас» (1 Пет. 5:2), 

Выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её» (Отк. 18:4)

Актуальные события обязывают нас, архиереев, во имя дела отечественной Церкви, которую мы представляем, занять позицию в связи с вакцинацией, которую целому человечеству навязывают, как единственное спасение от «смертоносной» «пандемии», инфекции дыхательных путей под названием короновирусная болезнь — КОВИД-19. Наша позиция базируется на православно-отеческой основе рассмотрения актуальных событий по знакам, которые указывают на особенно опасный период приближения конца света. При подобном анализе событий нужно быть осторожным и воздержанным от параноидального узнавания различных событий, которые развертываются перед нами и  легкомысленно относить их к категориям Апокалипсиса. Точно также, не следует впадать и в другую крайность и очевидные схожести, как важные ориентиры для формирования нашей позиции относительно событий, которые могут нас обманом ввести в течение апостасии, легкомысленно отбрасывать, как легковерие и теорию заговора.

недеља, 28. март 2021.

ПОСЛАНИЦА АРХИЈЕРЕЈСКОГ САВЕТА СИПЦ У ВЕЗИ СА КОВИД-19 ВАКЦИНАЦИЈОМ

 


СРПСКА ИСТИНСКИ ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Архијерејски Савет

ПОСЛАНИЦА

у вези са КОВИД-19 вакцинацијом


"Чувајте стадо Божије које вам је поверено"

(1Пт.5,2)

„Изиђите из ње народе мој, да не саучествујете

у гресима њеним, и да вас не снађу зла њена“

 (Отк.18,4)

 

Актуелни догађаји обавезују нас архијереје да у име дела отачаствене Цркве коју представљамо, заузмемо став у вези вакцинације која се целом човечанству намеће као једини спас од „смртоносне“ „пандемије“, инфекције дисајних путева под називом коронавирусна болест – КОВИД-19. Наш став се темељи на православно-отачком становишту сагледавања актуелних догађаја према знацима који упозоравају на посебно опасан период приближавања краја света. При оваквој анализи ствари треба бити опрезан и уздржан од параноичног препознавања разних догађаја који се пред нама дешавају и њиховог олаког смештања у категорије Апокалипсе. Исто тако, не треба пасти ни у другу крајност, да се очигледне сличности, као важни орјентири при заузимању става према појавама које нас могу преварно увући у токове апостасије, лакомислено одбаце као празноверје или теорија завере.

четвртак, 14. јануар 2021.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 2020

СЕРБСКАЯ ИСТИННО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 2020

Архиерейский Совет СИПЦ под председательством г. Акакия, Епископа Утешителевского.

Всем верным чадам Светосавской Церкви - поздравляем с великим и радостным праздником Рождения Христова.

МИР БОЖИЙ, ХРИСТОС РОДИЛСЯ!

"С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!"...

      На праздник Рождения Христова с особенной радостью поём эти стихи из книги Пророка Исайи, где говорится о пришествии Мессии - Христа, чье имя будет Эмануил, что в переводе на еврейский значит: "С нами Бог". Этим именем пророк отрывает тайну Божественной природы Мессии, что Он Бог, который будет с нами. Частое повторение этого стиха: "С нами Бог", свидетельствует о великой духовной радости христианина, который узнает и верует во Христа, как вочеловечившегося Бога.

Nativity Encyclical 2020


Serbian True Orthodox Church

Nativity Encyclical 2020

 

Hierarchical Council of the STOC

Under the Chairmanship of His Grace Akakije, Bishop of Uteshiteljevo

 

To All the Faithful Children of St. Sava’s Church 

We congratulate you on this great and joyous Feast of the Nativity of Christ!

The Peace of God be with you! Christ is Born!

 

“God is with us, understand all ye nations and submit yourselves – for God is with us.” – (Is 8:10)

On the feast of the Nativity of Christ, with special joy we sing these verses from the book of the prophecy of Esaias,  who speaks to us of the coming of the Messias -  Christ, Whose Name will be Emmanuel, which in Hebrew means “God is with us.” With that name the prophet reveals the mystery of the Divine nature of the Messiah, that He is God Who will be with us. The frequent repetition of the verse “God is with us” witnesses to the great spiritual joy of Christians who recognize and believe in Christ as the Incarnate God.

среда, 06. јануар 2021.

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА АРХИЈЕРЕЈСКОГ САВЕТА СРПСКЕ ИПЦ 2020.

 


СРПСКА ИСТИНСКИ ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

БОЖИЋНА ПОСЛАНИЦА 2020.

Архијерејски Савет СИПЦ

под председавањем г. Акакија, Епископа Утешитељевског

Свим верним чедима Светосавске Цркве

честитамо велики и радосни празник Рођења Христовог:

МИР БОЖИЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!

„С нама је Бог, знајте народи и покорите се – jер је с нама Бог“ (Ис. 8,10).

На празник Рођења Христовог, са посебном радошћу певамо ове стихове из књиге пророштва пророка Исије који нам говоре о доласку Месије – Христа, чије ће име бити Емануил, што на преводу са јеврејског значи „С нама је Бог“. Tим именом пророк открива тајну Божанске природе Месије, да је Он Бог који ће бити са нама.  Често понављање ове песме „С нама је Бог“, сведочи о великој духовној радости хришћана који препознају и верују у Христа као отелотвореног Бога.

петак, 25. децембар 2020.

КАКО ПРАВИЛНО ТУМАЧИТИ ОБЕЋАЊЕ ХРИСТОВО ДА ВРАТА ПАКЛА НЕЋЕ НАДВЛАДАТИ ЦРКВУ?

 


Без обзира на то што је Црква којом управљају епископи екуменисти и сергијанци, у овом случају Београдска патријаршија, очигледно прожета духом апостасије и то током више деценија, без икаквих назнака или тежње да ће се такво стање поправити, данас често можемо наићи на тврдњу да таква Црква и даље остаје Црквом.

субота, 19. децембар 2020.

ГОСТОВАЊЕ ЕПИСКОПА АКАКИЈА НА "СРБСКОЈ МРЕЖИ"


НИКАД ОТПОР НАРОДА НЕ МОЖЕ УСПЕШНО ДА СЕ ОСТВАРИ БЕЗ ПОДРШКЕ ЦРКВЕ!

Епископ Акакије Утешитељевски у разговору са архимандритом др. Никодимом Богосављевићем изнео своје ставове о савременом стању у србском народу, његовој Цркви и држави, као и о свекупуној ситуацији у васељени.


среда, 21. октобар 2020.

СЕРБСКАЯ И РУССКАЯ ЗАГРАНИЧНАЯ ЦЕРКОВЬ СНОВА ВМЕСТЕ - НАЧАЛО ПРАЗДНОВАНИЯ 100 ЛЕТИЯ РЗЦ В УТЕШИТЕЛЕВО


В Воскресение 28 сентября/11 октября 2020 года от Рождества Христова архиереи Сербской Истинно-Православной Церкви и Русской Заграничной Церкви отслужили божественную литургию в монастыре Утешителево под Белградом, которой завершен диалог (больше о диалоге ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ)об установлении евхаристического общения между двумя сестринскими церквями.

субота, 17. октобар 2020.

SERBIAN AND RUSSIAN CHURCH ABROAD TOGETHER AGAIN - THE BEGINNING OF THE CELEBRATION OF THE 100TH ANNIVERSARY OF ROCA AT UTESHITELJEVO


On Sunday, 28th Sept/11 Oct 2020 AD, the hierarchs of the Serbian True Orthodox Church and the Russian Church Abroad served the divine liturgy together at Uteshiteljevo Monastery outside of Belgrade, the sealing of a dialogue for the establishment of Eucharistic communion between the two sister churches. 

СРПСКА И РУСКА ЗАГРАНИЧНА ЦРКВА ПОНОВО ЗАЈЕДНО - ПОЧЕТАК ПРОСЛАВЕ 100 ГОДИШЊИЦЕ РЗЦ НА УТЕШИТЕЉЕВУ


У недељу 28. септ./11. октобра године Господње 2020., архијереји Српске Истински Православне Цркве и Руске Православне Цркве Заграничне одслужили су божаствену литургију у манастиру Утешитељево код Београда, којом је запечаћен дијалог (више о дијалогу ОВДЕ и ОВДЕ) за успостављање евхаристијског општења између две сестринске цркве.

недеља, 04. октобар 2020.

Саопштење Архијерејског Савета СИПЦ поводом безаконог процеса

 

СРПСКА ИСТИНСКИ ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Архијерејски Савет

Оданије Воздвижења Часног Крста, 21. септембар / 4. октобар

Саопштење Архијерејског Савета Српске Истински Православне Цркве поводом безаконог процеса против Његовог Преосвештенства владике Акакија

Синод Грчке Истински Православне Цркве недавно је објавио следећу одлуку, као једну од тачака њиховог заседања 2/15. септембра 2020: „Случај оца Акакија Станковића из Србије је одложен по тражењу оптуженог, с обзиром да није у могућности да дође како због затварања граница проузрокованог ширењем вируса тако и због сопствених здравствених проблема како сам тврди.“

Садржај ове одлуке је сам по себи бесмислен, а читав процес канонски нелегитиман.

Announcement of the Hierarchical Council of the STOC Concerning the Unlawful Process

 


Serbian True Orthodox Church 

Hierarchical Council 

The Leave-Taking of the Exaltation of the Holy Cross

September 21/October 4 2020 

Announcement of the Hierarchical Council of the Serbian True Orthodox Church Concerning the Unlawful Process Against His Grace Bishop Akakije

The Synod of the Bishops of the Genuine Orthodox Church of Greece recently published this decision as part of the minutes of their meeting of 2/15 September 2020: 

The case of Father Akakije Stankovic from Serbia has been deferred, by request of the accused, because he is not able to come due to the closed borders because of the spread of the virus and because of his own health problems, as he himself has confirmed.”

The contents of these resolutions are meaningless, and the entire process to which they refer to canonically illegitimate.

Сообщение Архиерейского Совета СИПЦ по поводу беззаконного процесса

 

СЕРБСКАЯ ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ.

Архиерейский Совет

Отдание Воздвижения Честного Креста Господня, 21 сентября/4 октября.

Сообщение Архиерейского Совета Сербской Истинно-Православной Церкви по поводу беззаконного процесса против Его Преосвященства владыки Акакия.

Синод Греческой Истинно-Православной Церкви недавно, как один из пунктов их заседания 2/15. сентября 2020  объявил следующее решение: "Случай отца Акакия Станковича из Сербии отложен по просьбе подсудимого по причине того, что у него нет возможности приехать, как из-за закрытия границ, вызванного распространением вируса, так и, как он утверждает,  из-за проблем со здоровьем ".

Содержание этого решения само по себе бессмысленно, а целый процесс канонически нелегитимен.

петак, 25. септембар 2020.

Обавештење о успостављању евхаристијског општења између СИПЦ и РПЦЗ

 


Милошћу Божијом, 18. септембра 2020. год., одржани су телекомуникациони преговори представника Српске Истински Православне Цркве и Руске Православне Цркве Заграничне.

уторак, 22. септембар 2020.

Spiritual Joy in Radovanye Village (“Joy” Village) for the Nativity of Our Lady

 

Priest Ivitsa Kalinovich (center) with brother priests

On the feastday of the Nativity of Our Lady, another location for the divine services of the Serbian TOC was made official in Radovanye (“Joy”) a village not far from the town of Velika Plana.