четвртак, 26. новембар 2015.

Αἴτηση Ἐγκαθιδρύσεως Κοινωνικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας

Πρός τήν Ιερά Σύνοδο
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος

Αἴτηση Ἐγκαθιδρύσεως Κοινωνικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας

Τῇ 1ῃ/ 16ῃ Ὀκτωβρίου 2015
Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος,

            Συγκινούμενοι ἀπό τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου ὅτι ἡ ἐνότητα καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν μαθητῶν Του ἀποτελεῖ μία τῶν κυριοτέρων πιστοποιήσεων τῆς γνησίας ἀφοσιώσεως εἰς Αὐτόν καί εἰς τό Θεῖον Θέλημά Του, καί ζηλοῦντες νά ἐκπληρώσωμε τήν ἐντολή τῆς ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἀπευθυνόμαστε ταπεινῶς πρός Ἐσάς αἰτούμενοι νά κάνωμε ὅ,τι δυνατόν νά ἐγκαθιδρυθῇ κανονική ἐκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ τῶν ἀδελφῶν Ἑκκλησιών μας πρός δόξαν Θεοῦ. 

            Σάς χρεωστούμε ἀμέτρητη εὐγνωμοσύνη  γιά τήν ἀδελφική βοήθεια τήν ὁποία μάς προσφέρατε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἱεροῦ ἀγώνα μας γιά τήν ἀναγέννησι τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας μεταξύ τοῦ Χριστονύμου Ὀρθοδόξου Σερβικού λαοῦ, χειροτονῶντας γνησίους Ὀρθοδόξους κληρικούς γιά τίς ἀνάγκες τῆς τοπικῆς Σερβικῆς Ἑκκλησίας, ἡ ὁποία ἔμεινε ἄνευ κανονικῶν ἐπισκόπων καί κληρικῶν λόγῳ τῆς πτώσεως τῆς ἱεραρχίας τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας εἰς τήν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

            Σφόδρα λυπηρῶς, ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ τῶν τοπικῶν μας Ἐκκλησιῶν ἔπαυσε λόγῳ παρεξηγήσεως καί διαφωνίας περί τῆς ἐπιθυμίας μας καί τῆς ἐπειγούσης ἀνάγκης τῆς ἰδρύσεως Σερβικῆς ἱεραρχίας πού θά διαποίμαινε τήν Σερβική Γνήσια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
(ΣΓΟЕ). Ἡ διαφωνία τότε ἐφαίνετο ἀδιάλλακτη καί ἀπροσπέραστη, καί μάς ἀνάγκασε νά προβοῦμε εἰς ἐνέργειες οἱ ὁποῖες δέν ἦταν σύμφωνες μέ τήν κρίσι καί τήν τοποθέτησί Σας.

            Χωρίς τήν ἄδειά Σας, συγκοινωνήσαμε ἐκκλησιαστικῶς μέ τήν Ῥωσική Γνήσια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀν καί κανονική δέν εἶχε κοινωνία μαζί Σας. Πάλιν χωρίς τήν ἄδειά Σας, ἡ  Ρωσική ГОЕ μάς χειροτόνησε δύο ἱεράρχες. Τέτοιες πράξεις, ἀν καί γινόμενες μέ ἀγαθές προθέσεις καί ἔχοντες κατά νοῦν τό ζωτικό συμφέρον τῆς Σερβικῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἦταν παρ᾽ ὅλα αὐτά πράξεις ἄκαιρες, βλαβερές, καί δεικνύουσες ἀχαριστία πρός Ἐσάς, τούς ἐυεργέτες μας.

            Γιά αὐτό τό παράπτωμα ζητούμε ταπεινῶς μέ εἰλικρινή λύπη καί ἐν μετανοίᾳ συγχώρησι από Ἐσάς. Ἐπίσης, μέ λύπη καί ἐν μετανοίᾳ ζητούμε συγγνώμη μέ ἐδαφιαία μετάνοια γιά τά ὅσα βάναυσα καί βλαβερά γράψαμε ἤ εἴπαμε ἐναντίον Σας.        

            Ἐλπίζουμε ὅτι θά μάς κατανοήσετε αδελφικῶς καί μέ ἐπιείκεια. Ἐξ ἀπόξεώς μας, πράξαμε τά ὡς ἄνω πρός τό συμφέρον τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, καί οὐδέποτε πράξαμε συνειδητά μέ πρόθεση κακή ἐναντίον Σας καί τῆς Ἐκκλησίας Σας. Ἤσασταν καί παραμένετε νά εἶστε οἱ ὄντως ἐυεργέτες μας καί βοηθοί εἰς τό ἔργο τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν ἐπικράτεια τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέσῳ τραγικῶν ἱστορικῶν συγκυριῶν βρέθηκε εἰς θέση δύσκολη καί σχεδόν ἀδιέξοδη. Ἦταν ἀναπόφευκτο ἡ Ἐκκλησία μας νά ἐχρειάζετο τήν βοήθεια ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, χωρίς τήν ὁποία οὐδέποτε δέν θά προόδευε εἰς τό ἐλάχιστο.

            Ἐμεῖς οἱ Σέρβοι ἱεράρχες ἀντιτασσόμαστε σθεναρά ἀπέναντι εἰς κάθε εἴδος φανατισμοῦ (ζήλου μή κατ᾽ ἐπίγνωσιν), ἀπομονοτισμοῦ, καί σχισματικού φρονήματος, τά ὁποία ὡς καταστρεπτικά καί πλανεμένα φαινόμενα ἔχουν ἐπιφέρει δυσκολοθεράπευτα τραύματα εἰς τό σώμα τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας. Χαιρόμαστε μέ τό ἄκρως θεάρεστο ἔργο τῆς ἐνότητας τῶν Γ.Ο.Χ. τό ὁποῖο μεγαλειωδῶς ἐκαρποφόρησε μέ τήν ἕνωσι τοῦ Μαρτίου τοῦ 2014. Ἡ ἐπιθυμία μας εἶναι νά ἑνωθῇ καί ἡ Σερβική ГОЕ εἰς τό προσφάτως συντεταγμένο μέτωπο τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἔτσι ὥστε ἡ μάχη κατά τῆς αἱρέσεως καί ὑπέρ τῆς ἀληθείας τῆς πατερικῆς πίστεως νά ἐνδυναμωθῇ εἰς κοινή ἐυφροσύνη τῶν πιστῶν, εἰς στερέωσι τῶν ἀδυνάτων, καί εἰς τόν εὐτελισμό τῶν Οἰκουμενιστῶν.

            Τό προσεχές ἕτος τοῦ 2016, θά ἑορτάσωμε τήν εἰκοστή ἐπέτειο τῆς ἀπαρχῆς τοῦ ἱεροῦ ἀγώνα μας ὑπέρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Σερβία. Θά ἦταν ἐυχῆς ἔργο, ἄν τό ἰωβήλαιο αὐτό τιμηθῇ μέ συλλείτουργο τῶν ἱεραρχῶν μας, γεγονός πού θά παρηγορούσε πάντες τούς Ὀρθοδόξως φρονοῦντες εἰς τήν Σερβία.

            Μέ βαθύ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη ὡς οἱ νεότεροι ἱεράρχες εἰς τήν οἰκογένεια τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Σάς ἀσπαζόμαστε μέ τόν ἀδελφικό λειτουργικό ἀσπασμό τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ! ΚΑΙ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ!

+ ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ Uteshiteljevo Ἀκάκιος
Πρόεδρος τῆς Ἱεραρχικῆς Ἐπιτροπῆς
τῆς Σερβικής Γνησίας Ορθόδοξης Ἐκκλησίας

+ ὁ Επίσκοπος τῆς Shumadia Νεκτάριος

Нема коментара: